Regulamin basenu

Zem Tourist

1. Basen jest obiektem ośrodka ZEM- Tourist w Pustkowie.

2. Basen otwarty jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00.

3. Wstęp na basen dla mieszkańców ośrodka jest bezpłatny pod warunkiem posiadania identyfikatora w postaci kolorowej opaski założonej na rękę.

4. Z basenu mogą korzystać tylko osoby zameldowane w ZEM- Tourist: grupy zorganizowane, osoby indywidualne.

5. Z basenu nie mogą korzystać:

 • osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, 
 • ze zmianami skórnymi,
 • chorobami zakaźnymi i ranami otwartymi,
 • osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi,
 • grupy zorganizowane bez opiekuna.

6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na basenie wyłącznie pod bezpośrednią opieką osoby pełnoletniej.

7. Korzystanie z basenu i jego urządzeń może odbywać się tylko w obecności RATOWNIKA.

8. Ratownicy ubrani są w strój służbowy z emblematem RATOWNIK.

9. Obowiązkiem osób korzystających z basenu jest:

 • podporządkowanie się poleceniom Ratownika oraz opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich). 
 • zachowanie porządku, czystości i spokoju.

10. Osobom korzystającym z basenu zakazuje się:

 • skakania do wody,
 • biegania wokół basenu,
 • popychanie,
 • spychanie do wody,
 • podtapianie innych użytkowników. stwarzanie innych sytuacji zagrażających bezpośrednio i pośrednio bezpieczeństwu swojemu i innych osób przebywających na basenie,
 • przynoszenia i korzystania na basenie z niebezpiecznych przedmiotów.

11. Osoby naruszające porządek publiczny i postanowienia niniejszego regulaminu, będą usuwane z terenu basenu przez odpowiednie służby.

12. Za rzeczy pozostawione w obrębie basenu kierownictwo ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.